۰۲ تیر

تست پوشش های نانو قبل از اجرای پروژه

  • مدیریت
  • 0

قبل از استفاده از پوشش های نانو می توانید نمونه سنگ های خود را به آزمایشگاه ما بسپارید تا با تست انواع پوشش ها و انتخاب بهترین ترکیب برای سنگ شما، در نهایت بهترین راه حل را متناسب با درخواست شدما عرضه نماییم.