تست پوشش های نانو قبل از اجرای پروژه

قبل از استفاده از پوشش های نانو می توانید نمونه سنگ های خود را به آزمایشگاه ما بسپارید تا با تست انواع پوشش ها و انتخاب بهترین ترکیب برای سنگ شما، در نهایت بهترین راه حل را متناسب با درخواست شدما عرضه نماییم.